×

Ochrana Vašeho soukromí
Zásady ochrany soukromí spotřebitelů

Společnost UPC DTH S.à r.l. si klade za cíl chránit Vaše soukromí. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s Vašimi Osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany údajů a soukromí. Tyto zásady ochrany soukromí (dále jen "Zásady") popisují, jak získáváme a zpracováváme Vaše Osobní údaje, pokud využíváte naše produkty a služby a pokud Vám poskytujeme naše produkty a služby. Tyto Zásady upravují to, jak bude UPC DTH S.à r.l. nakládat s Osobními údaji, které nám poskytnete, na základě předchozího oznámení nebo udělení souhlasu, pokud to příslušné právní předpisy vyžadují.

Tyto Zásady se vztahují na všechny zákazníky společnosti UPC DTH S.à r.l. a jejích dceřiných společností. Vztahují se rovněž na všechny návštěvníky našich webových stránek, kteří mohou, avšak nemusí, být zákazníky společnosti UPC DTH S.à r.l.

Tyto Zásady je třeba vnímat ve spojení s našimi Všeobecnými podmínkami a případnými zvláštními podmínkami vztahujícími se na produkty a služby, které jste si objednali. Tyto Zásady se mohou čas od času měnit. Případné změny zjistíte pravidelným sledováním našich webových stránek.

Naše produkty či služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky dalších společností a jimi nabízené služby; tyto společnosti mohou mít vlastní zásady týkající se ochrany soukromí. Doporučujeme vám seznámit se se zásadami ochrany soukromí těchto třetích stran. Naše společnost neodpovídá za jakékoli postupy v oblasti ochrany soukromí nebo jakýkoli obsah produktů či služeb takových třetích stran.

Často kladené dotazy

Naším cílem je nastavit standard ochrany soukromí co nejvýše, a proto podporujeme široký výklad pojmu Osobní údaje, které definujeme jako údaje týkající se jakékoli fyzické osoby, jako je zaměstnanec nebo spotřebitel, zejména včetně jména, adresy, data narození a záznamů o platbách. Ve vztahu k našim zákazníkům, a pokud to kontext vyžaduje, zahrnují Osobní údaje také lokalizační údaje, IP adrese, údaje o používání internetu a o používání set top boxu.

 

Vzhledem k povaze našich služeb a produktů můžeme na základě předchozího oznámení nebo na základě udělení souhlasu, pokud to příslušné právní předpisy vyžadují, shromažďovat následující Osobní údaje:

  • Kontaktní údaje, tj. údaje, které nám umožňují vás identifikovat nebo kontaktovat. Tyto informace zahrnují jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, uživatelská jména a hesla, datum narození, informace o dodání, jakož i další kontaktní údaje získané přímo od vás.
  • Informace o účtu, tj. informace, které nám poskytnete za účelem objednání našich služeb, jako jsou informace o bankovním účtu, účtovací adresa a informace, které nám poskytnete při přihlašování do soutěží nebo když se na nás obracíte s dotazy týkajícími se našich produktů a služeb.
  • Informace o službáchtj. informace, které potřebujeme k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby, jako je model a servisní číslo vašeho set top boxu, používaná verze softwaru, ID smart karty, adresa IP/MAC a úroveň příslušného balíčku služeb.
  • Obecné informace o používání, tj. pokud se vůbec získávají, jsou to informace získané v průběhu vašeho používání našich produktů a služeb, např. pokud navštěvujete naše webové stránky, sledujete televizní vysílání, nebo když procházíte televizní nabídky, jako je program vysílání (TV Guide).
  • Ostatní osobní údaje, tj. informace, které můžeme v souladu s platnými právními předpisy získat z veřejných zdrojů nebo od úvěrových agentur. Dále můžeme shromažďovat Osobní údaje týkající se dalších osob, pokud nám je poskytnete, např. v případě, že kupujete některý z našich produktů jako dárek pro jinou osobu.

 

 

 

Informace týkající se vaší osoby shromažďujeme s ohledem na povahu našich služeb a produktů. Je pro nás důležité zajistit, aby naše produkty a služby byly jednoduché, osobní a spolehlivé. Neustále hledáme způsoby, jak naše služby a produkty vylepšovat, aby co nejvíce vyhovovaly vašim osobním potřebám. Proto na základě předchozího oznámení nebo udělení souhlasu, pokud to příslušné právní předpisy vyžadují, můžeme shromažďovat Osobní údaje k následujícím účelům:

Na poskytování našich produktů a služeb. Kontaktní údaje, Informace o účtu a Informace o službách používáme pro nastavení a udržování našich produktů a služeb, pro naše administrativní potřeby a pro účely správy obsahu a soutěží. Tyto činnosti zahrnují poskytování, technickou podporu, aktualizace hardwaru a softwaru, účtování, inkasování plateb a úvěrovou kontrolu.

Na vylepšení našich produktů a služeb. Z Obecných informací o používání můžeme vycházet při identifikování oblastí pro zlepšení. Rovněž můžeme provádět průzkumy trhu za účelem zkvalitnění našich stávajících služeb a vývoje nových produktů odpovídajících potřebám našich zákazníků.

Na nabídnutí nových produktů a služeb Můžeme s vámi komunikovat o chystaných nových vlastnostech našich produktů a služeb nebo o promo akcích, jež by vás mohly zajímat. V části „Jak se přihlásit a odhlásit?“ vysvětlujeme, jak si můžete aktualizovat své marketingové preference.

Abychom vám umožnili nakupovat zboží a služby od našich Obchodních partnerů. Čas od času vám můžeme prezentovat speciální nabídky, abyste si mohli zakoupit zboží a služby od našich partnerů, jako jsou zadavatelé reklamy, promotéři, poskytovatelé nebo prodejci aplikací (dále souhrnně „Obchodní partneři“). Pokud se rozhodnete takových nabídek využít nebo se zúčastnit určité transakce, můžeme shromažďovat vaše relevantní Osobní údaje a poskytovat je našim Obchodním partnerům, kteří sponzorují příslušné promo akce nebo transakce. V takovém případě bude informace shromažďovat a poskytovat společnost UPC DTH S.à r.l. výhradně po vaší kladné odpovědi na předmětnou nabídku. Kromě splnění vašeho požadavku mohou Obchodní partneři rovněž používat vaše Osobní údaje k tomu, aby vám mohli zasílat další informace, jež by vás mohly zajímat. Používání Osobních údajů Obchodními partnery se řídí jejich příslušnými zásadami ochrany soukromí, z nichž byste měli vycházet, pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně toho, jak mohou naši Obchodní partneři používat vaše Osobní údaje.

Na získaní zpětné vazby od vás. Osobní údaje můžeme používat v případech, kdy vás žádáme o zpětnou vazbu ve vztahu k fungování našich produktů a služeb, našich služeb péče o zákazníky a naší údržby a provozu. Pokud to umožňují příslušné právní předpisy, můžeme používat informace týkající se vašeho používání našich produktů a služeb a přístupu k nim pro účely řízení provozu, vyřizování dotazů zákazníků a pro účely prevence a odhalování podvodů. Pokud to umožňují příslušné právní předpisy, můžeme rovněž monitorovat a zaznamenávat naši komunikaci s vámi, včetně e-mailů a telefonních hovorů, a to pro potřeby školení, zajišťování kvality a zaznamenávání podrobných informací o produktech a službách, jež si od nás objednáváte.

Na plnění svých zákonných povinností a odhalovaní pirátství. Právní předpisy nám mohou ukládat povinnost poskytnout Osobní údaje v souladu s podmínkami platného právního procesu nebo v případech, kdy to požadují orgány zabývající se prosazováním práva, nebo mohou nastat případy, kdy potřebujeme poskytnout Osobní údaje poskytovatelům podmíněného přístupu v rámci spolupráce při odhalování pirátství. Takové poskytnutí Osobních údajů může být učiněno i bez vašeho souhlasu a vědomí a bez předchozího oznámení v souladu s podmínkami platného právního procesu. Vyhrazujeme si právo nevyhovět požadavek přístupu k Osobním údajům ze strany veřejných orgánů.

Další formy použití. Můžeme používat anonymní a souhrnné informace k vypracování zpráv a analýz týkajících se typu obsahu a/nebo reklam, jež diváci sledují nebo naopak přeskakují, pro potřeby výzkumu a pro další legitimní obchodní účely.

 

 

UPC DTH S.à r.l.. si klade za cíl chránit Osobní údaje. Za účelem zajištění fungování našich produktů a služeb můžeme v souladu s platnými právními předpisy a na základě předchozího oznámení nebo souhlasu, pokud jsou vyžadovány, poskytovat Osobní údaje třetím stranám specifikovaným níže, a to včetně třetích stran nacházejících se v zemích mimo území EU a Švýcarska, kde se předpisy týkající se ochrany soukromí liší od předpisů platných v EU a ve Švýcarsku.

Subjekty v rámci skupiny Liberty Global. .Vaše Osobní údaje můžeme poskytnout kterékoli mateřské společnosti, dceřiné společnosti nebo jiné společnosti ovládané stejnou osobou (dále souhrnně "Přidružené společnosti"). V takovém případě budeme od našich Přidružených společností vyžadovat, aby dodržovaly tyto Zásady.

Zaměstnanci společnosti UPC DTH S.à r.l.. Zaměstnanci, kteří mají přístup k vašim Osobním údajům, jsou školeni pro práci s Osobními údaji. Tito zaměstnanci mají přístup k vašim Osobním údajům za účelem řádného plnění pracovních povinností pouze v rozsahu, v jakém tyto Osobní údaje potřebují znát ke své práci.

Obchodní partneři. Pokud se rozhodnete akceptovat některou naší speciální nabídky, kterou však poskytují naši Obchodní partneři, můžeme v relevantních případech poskytnout vaše Osobní údaje těmto Obchodním partnerům. Podrobnější informace naleznete v části „K čemu používáme Osobní údaje?“.

Kupující našeho podniku. Pokud jiná společnost odkoupí podnik společnosti UPC DTH S.à r.l. nebo jeho část, jehož součástí jsou vaše Osobní údaje, stane se tato společnost držitelem vašich Osobních údajů shromážděných společností UPC DTH S.à r.l. a převezme ve vztahu k vašim Osobním údajům práva a povinnosti popsané v těchto Zásadách.

Další třetí strany. Pokud to umožňují příslušné právní předpisy, můžeme rovněž poskytovat vaše Osobní údaje třetím stranám, a to v případech, kdy se budeme domnívat, že takové poskytnutí je nutné k fungování našich produktů a služeb (např. péče o zákazníky), a dále též externím prodejcům speciálně najatých společností UPC DTH S.à r.l., aby nám poskytovali produkty či služby, přičemž v takovém případě budeme od těchto subjektů vyžadovat zachování mlčenlivosti o těchto informacích, jejich zabezpečení a používání pouze pro účely poskytování příslušných produktů či služeb naší straně. Pokud to umožňují příslušné právní předpisy, můžeme rovněž poskytovat Osobní údaje úvěrovým agenturám nebo společnostem vymáhajícím pohledávky. Vyhrazujeme si právo poskytnout Osobní údaje poskytovatelům podmíněného přístupu v rámci spolupráce při odhalování pirátství v případě takového podezření. V některých případech nám může zákon ukládat poskytnutí Osobních údajů veřejným orgánům nebo dalším třetím stranám.

 

K zajištění ochrany vašeho soukromí vynakládáme značné úsilí a přijali jsme za tímto účelem řadu zásadních opatření. Formálně jsme jmenovali osoby odpovědné za ochranu infrastruktury a našich informačních systémů. Implementovali jsme řešení sloužící k ochraně Osobních údajů sestávající z celé řady technických prvků a postupů lišících se dle konkrétní služby nebo produktu, jež jsou vám nabízeny či poskytovány. Tato řešení mohou zahrnovat zejména ochranu hesly, kódování, firewally, antivirové programy, odhalování případů proniknutí do systému, zjišťování případných anomálií a kontrolu přístupu pro naše zaměstnance.

Jsme povinni uchovávat Osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k naplňování účelů, k nimž byly tyto Osobní údaje shromážděny, pokud nám platné právní předpisy výslovně neukládají povinnost uchovávat vaše Osobní údaje po delší dobu.

Pokud jste vyjádřili souhlas s přijímáním marketingových informací, můžeme vás kontaktovat a informovat o našich produktech a službách, jež by vás mohly zajímat. Nebudete-li si přát další takové kontakty přímého marketingu z naší strany, můžete se odhlásit některým z možných způsobů (jako je e-mail, SMS, telefon, pošta) nebo kontaktováním našeho oddělení zákaznických služeb. Naše oddělení zákaznických služeb můžete kontaktovat prostřednictvím odkazu „Kontaktujte nás“ na našich webových stránkách.

 

Cookies jsou drobné kousky informací uložené ve vašem internetovém prohlížeči, jež shromažďují údaje jako je typ prohlížeče, váš operační systém, navštívené webové stránky, doba návštěv, prohlížený obsah, prohlížené reklamy a další tzv. clickstream data.

Cookies používáme k tomu, abychom mohli naše webové stránky upravit dle vašich potřeb, nabízet vám kvalitnější a personalizované služby a zapamatovat si některé vaše volby, abyste je nemuseli zadávat znovu. Cookies nám dále umožňují zjišťovat pohyb směřující na naše webové stránky, včetně navštívených stránek, počtu návštěvníků a použitých tras.

Můžeme využívat služeb poskytovatelů reklamních sítí, kteří nám pomáhají prezentovat reklamní nebo jiný obsah na našich webových stránkách a dalších stránkách, na nichž jsou zobrazeny reklamy společnosti UPC DTH S.à r.l. Poskytovatelé reklamních sítí využívají cookies, webové majáky (beacons) nebo další podobné technologie ve vašem počítači, mobilním telefonu nebo jiném zařízení k tomu, aby vám nabízeli reklamu nebo jiný obsah co nejlépe odpovídající vašim zájmům na základě vytvoření vašeho profilu prohlížení internetu na této webové stránce a na dalších vámi navštívených stránkách. Použití cookies, webových majáků nebo podobných technologií ze strany našich poskytovatelů reklamních sítí se řídí jejich vlastními zásadami ochrany soukromí, nikoli Zásadami ochrany soukromí společnosti UPC DTH S.à r.l.

Cookies ve vašem počítači, mobilním telefonu nebo jiném zařízení můžete manuálně zakázat či povolit. Většina internetových prohlížečů nabízí možnost přijmout nebo odmítnout určité konkrétní cookies nebo určité typy cookies a také možnost odmítnout nebo vymazat všechny cookies. Konkrétní postup závisí na vašem prohlížeči. Pokyny k použití této funkce naleznete v nápovědě k vašemu internetovému prohlížeči. Omezení nebo zablokování cookies však může mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

 

 

Máte právo požadovat vymazání nebo aktualizaci jakýchkoli neúplných, nesprávných, nevhodných nebo neaktuálních Osobních údajů. Pokud se budete domnívat, že některé z informací, jež o vás evidujeme, jsou neúplné, nesprávné, nevhodné nebo zastaralé, informujte nás o této skutečnosti a my provedeme v platných zákonných lhůtách potřebné opravy nebo výmazy.

Máte právo vědět, jaké Osobní údaje o vás evidujeme.

Rovněž máte právo požadovat, abychom přestali zpracovávat vaše Osobní údaje pro účely přímého marketingu. Pokud si nepřejete nadále dostávat informace přímého marketingu nebo být telefonicky kontaktováni našimi prodejci, kontaktujte prosím naše oddělení zákaznických služeb prostřednictvím odkazu „Kontaktujte nás“ na našich webových stránkách.

Mějte na paměti, že pokud se odhlásíte od určité služby nebo nás požádáte, abychom přestali zpracovávat vaše Osobní údaje, nemusíme být v některých případech schopni poskytovat vám nadále naše produkty či služby.

 

Pokud budete mít jakékoli připomínky nebo dotazy ohledně těchto Zásad nebo pokud si budete chtít vyžádat přístup k Osobním údajům, jež o vás evidujeme, kontaktujte prosím našeho manažera odpovědného za ochranu soukromí na adrese privacy@upcdth.lu.

^M